При пожар позвънете на телефон: + 112

Създадена на 27 Юли 2020

С повишаването на дневните температури значително се увеличава и рискът от възникване и бързо разпространение на пожари в природата. За да не се допускат сериозни инциденти и за да бъдат опазени селскостопанската реколта, гората и имуществото на жителите от областта, е важно да се спазват правилата за безопасност.

Основни правила за пожарна безопасност през летния сезон:

Не изхвърляй неизгасени кибритени клечки и фасове в горима и леснозапалима среда!

Машините и моторните превозни средства, работещи на полето и в гората, трябва да са технически изправни.

Паленето на огън в гората е забранено, освен на обезопасените и обозначени за това места.

Преди да запалите огън на разрешените за това места, се уверете, че разполагате с вода или други средства за загасяването му, при поява на вятър и при напускане на мястото.

Не бива да се изхвърлят бутилки. Те могат да проявят ефекта на лупа и това да доведе до запалване на суха трева, листа или растителни остатъци.

Недопустимо е паленето на огън при наличие на силен вятър – той може да разнесе горящите частици, без да имате възможност за навременна реакция.

Силният вятър увеличава притока на кислород към огнището и подпомага развитието на пожара.

Разчистването на пасища, сухи клони и отпадъци в горски участъци трябва да става чрез събирането, окосяването и извозването им на определените за това места. Забранено е унищожаването им чрез изгаряне!

За да се предотврати самозапалване, прясното сено се складира на дебел слой само след като изсъхне.

За да се предотвратят пожарите, предизвикани от късо съединение на далекопроводите, под и около тях се оформят просеки.

Абсолютно забранено е опалването на стърнищата.

При пожар незабавно потърсете помощ на телефон 112.

РД ПБЗН- Кюстендил подкрепя кампанията на ГД ПБЗН и се обръща към населението на Кюстендилска област с призив:

Да опазим природата от огъня!

 

Създадена на 15 Юли 2020

На прага сме на тазгодишната жътвена кампания - 2020 година. За да бъде гарантирано прибирането и съхранението на реколтата, е необходимо да се създаде добра организация за пожарообезопасяване и да бъдат изпълнени в пълен обем задълженията, залегнали в Наредба № 8121з-968/19.12.14 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейност в земеделски земи.
Независимо от мерките, които се предприемат за предотвратяване на пожари, основният фактор за успешната жътва е отговорното отношение на всички участници в кампанията, включително и гражданите. Затова се обръщаме към собствениците на земи, председателите на земеделски кооперации, земеделски производители, ръководителите на фирми, ловци, туристи, пастири, горски работници и всички други граждани, развиващи дейност или просто пребиваващи в земеделските земи, да бъдат бдителни и да спазват следните изисквания:
- да не се допуска паленето на открит огън, тютюнопушенето и паркирането на моторни превозни средства в площите с посеви и в непосредствена близост до тях от настъпването на восъчна зрелост до прибиране на реколтата и изораване на стърнищата
- физическите и юридическите лица, преминаващи покрай неожънати площи, са длъжни да спазват правилата и нормите за пожарна безопасност и с действията си да не предизвикват възникването на пожари
- в земеделските земи и извън тях (слогове и крайпътни ивици) не се разрешава паленето на стърнища и други растителни отпадъци, както и използването на открити огнеизточници.

Изисквания за обезопасяване на земеделската техника и съоръжения:
- Акумулаторните батерии да са защитени от удар, вибрации и от попадане на метални предмети върху полюсите;
- Електрическите вериги от оборудването да са защитени със стандартни предпазители, оразмерени за съответните номинални токове;
- Резервоарите за гориво на земеделската техника да нямат външни механични деформации и пропуски на гориво;
- Техниката се осигурява с устройства за защита от статично електричество и стандарти искрогасители;
- Ежедневно след приключване на работа пожароопасните възли и механизми в земеделската техника се почистват от наслоен прах, горими растителни отпадъци, масло и др.
- Земеделската и друга техника се съоръжава с необходимите противопожарни уреди и съоръжения както следва:
Зърнокомбайн:
- 2 броя прахови пожарогасители 6 кг.
- 2 броя пожарогасители на водна основа 9 литра за пожари клас В
- 1 брой лопата
- 1 брой противопожрно одеяло с размери 1,5 х 1,5
- 2 броя тупалки
Трактор:
- 1 брой прахов пожарогасител 6 кг.
- 2 броя тупалки
Ремарке:
- 1 брой лопата
- 2 броя тупалки
Товарен автомобил:
- 1 брой прахов пожарогасител 6 кг.
- 2 броя тупалки

Физическите лица, осъществяващи дейности в земеделските земи са длъжни:
- да уведомяват писмено пожарната служба преди започване на жътва в площи над
100 дка
- да проведат инструктажи за пожаробезопасна работа на лицата, изпълняващи задължения като физическа охрана и наблюдение на посевите, както и на участниците в жътвената кампания, за което се изготвя и подписва протокол.
- при започване на жътвата да изпълнят пожарозащитни ивици с ширина не по-малко от 6 м покрай пътища от републиканската пътна мрежа, горски насаждения, сметища, гробищни паркове, ел. стълбове, мачтови трафопостове и др.
- при жътва в площ над 100 дка да осигурят дежурство на трактор с прикачен плуг с минимална широчина на захвата 1 м
- да организират наблюдение на площите с посеви чрез подвижни и неподвижни наблюдателни постове, съгласувано със съответната пожарна служба
- да поставят на видни места покрай площите с житни култури знаци за забрана на пушенето и паленето на открит огън съгласно Наредба № РД-07/08 от 2008 г.
- да спазват изискванията за пожарната безопасност при складиране и/или съхраняване на открито в земеделските земи на грубите фуражи (слама, сено и др.).
- не се допуска паленето на открит огън, тютюнопушенето и паркирането на МПС в площите с посеви и на разстояние по-малко от 50 м. от тях.

 

Районна служба ПБЗН гр. Кюстендил, апелира към гражданите да проявят висока гражданска съвест и отговорност по време на прибирането на зърното и тревния фураж за недопускане на пожари и нанасянето на материални щети.

 Нека всички заедно се присъединим към кампанията на ГД ПБЗН " Да опазим природата от огъня!"

юли 2020 година РСПБЗН - КЮСТЕНДИЛ

Създадена на 08 Юли 2020

Ние сме пожарникари , 🔥👩‍🚒
всеки ден гасим пожари 🔥
и в пожарната кола
ние слагаме тонове вода.

На 8 юли 2020 година в група "Зайче" на детска градина " Слънце" - Кюстендил се проведе "Ден на професията". Изявата е неразделна част от работата на педагозите по кариерно ориентиране на децата и превантивната дейност по недопускане на пожари в горещите летни дни.
Децата от група "Зайче" бяха избрали да представят професията "пожарникар" и не случайно те се преобразиха в пожарна команда "Зайче". Със стихчета, песни и игри те разказаха за важността и потребността от работата на пожарникарите. Та нали някой от тях може да стане пожарникар, когато порасте! A сега, те по свои - детски начин се включват в кампанията: "Да спасим Природата от пожари!"
Благодарим Ви наши малки приятели!

pojarnikari-1
pojarnikari-2
pojarnikari-3
pojarnikari-4
pojarnikari-5
pojarnikari-6
pojarnikari-7