РД ПБЗН - Кюстендил

РД “Пожарна безопасност и защита на населението” – Кюстендил, е структурна единица в системата на МВР от 1 януари 2011 г, когато влезе в сила на новият ЗМВР.

Правомощията си осъществява на територията на Кюстендилска област. Пожарната и аварийна безопасност в областта се осигурява от четири районни служби за ПБЗН - в градовете Кюстендил, Дупница, Бобов дол и Рила.
Пожарната обстановка в Кюстендилска област се характеризира със следните особености:
- Географските дадености на областта я определят като пожароопасна, поради наличието на големи горски масиви с клас на пожарна опасност “А” и пустеещ земеделски фонд до тях;
- Наличие на голям брой обекти, извършващи пожароопасни и взривоопасни дейности /газостанции, бензиностанции, търговски обекти и др./;
- Наличието на отдалечени и обезлюдени населени места от общинските центрове;
- Преминаването през региона на две транспортни артерии от национално значение - София-Кулата и София-Гюешево;
- Преминаването на газопроводи за Гърция и Македония, както и газификацията на община Кюстендил и община Дупница;
- Ниска степен на пожароустойчивост на голям процент от жилищния фонд, спомагателни и някои производствени сгради;
- Наличието на сгради за масово събиране на хора, високи сгради, както и сгради в недобро противопожарно състояние, социални домове, учебни заведения и др.;
- Наличието на взривни складове, складове за пестициди и общо опасни вещества.