По искане на заинтересовани лица органите за ПБЗН издават следните удостоверителни документи:
 
1. СЕРТИФИКАТ за съответствие на обектите с изискванията за пожарна безопасност;
 
2. СТАНОВИЩЕ за:
2.1. Съответствието на инвестиционните проекти с правилата и нормите за пожарна безопасност;
2.2. Съответствие с изискванията на правилата и нормите за пожарна безопасност във връзка с разрешаване ползването на строежите;
2.3. Съответствие с изискванията на правилата и нормите за пожарна безопасност на обекти, инсталации, съоръжения и други документи, когато това е предвидено в нормативен акт;
 
3. ПРОТОКОЛ за извършена проверка на състоянието на пожарната безопасност на земеделска техника за допускане до участие в жътвената кампания - издава се ежегодно преди започване на кампанията по прибиране на зърнено-житните култури.
 
4. УДОСТОВЕРЕНИЕ за възникнали пожари, бедствия и извънредни ситуации
 
     За издаването на документите се събират държавни такси в размер, определен от МС - тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на МВР по Закона за държавните такси /обн. в ДВ бр. 27 от 1998г.; изм. и доп. бр. 103 от 28.12.2012 г.
 
    Документите се издават след подаване на писмено искане от заинтересованото или упълномощено от него лице с нотариална заверка на подписа. Искането се подава в понеделник от 8:30 до 12:00 часа и в четвъртък от 13:00 до 17:30 часа в съответната РСПБЗН от областта.
     Към искането се прилагат следните документи:
- За издаване на сертификат по точка 1 - документ за внесена държавна такса; копие на разрешение за ползване или удостоверение за търпимост, заверени с подпис и печат за вярност.
- За издаване на становище по точка 2.1. - документ за внесена държавна такса; копие на виза за проектиране, заверено с подпис и печат за вярност; проектни материали по съответните части.
- За издаване на становище по точка 2.2. - документ за внесена държавна такса; разрешение за строеж; окончателен доклад по чл. 168, ал. 6 от ЗУТ или констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (част, етап от него) - приложение 15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.
- За издаване на становище по точка 2.3. - документ за внесена държавна такса; копие на разрешение за ползване или удостоверение за търпимост, заверени с подпис и печат за вярност.
- За издаване на протокол по точка 3 - документ за внесена държавна такса; копие на документ, удостоверяващ, че съответната земеделска техника е преминала годишен технически преглед, когато се изисква съгласно Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника.
- За издаване на удостоверение по точка 4 - документ за внесена държавна такса.
 
   За издаване на сертификат по точка 1 - Органите за ПБЗН, осъществяващи ДПК, извършват сертификационна проверка и съставят протокол. Въз основа на резултатите от проверката с протокола се оценява съответствието или несъответствието на обекта с изискванията на правилата и нормите за пожарна безопасност и се издават съответно: "Сертификат за съответствие с изискванията за ПБ" или "Решение за отказ за издаване на сертификат за съответствие с изискванията за ПБ".
 
   За издаване на становища по точки 2.1, 2.2 и 2.3 - При установяване на съответствие с изискванията на правилата и нормите за ПБ, се издават становища от директора на ГДПБЗН - МВР, директора на РДПБЗН или началника на РСПБЗН съобразно компетентността. При установяване на несъответствие с изискванията на правилата и нормите за ПБ, последните издават "Решение за отказ" в което се описват несъответствията на проекта/обекта/строежа с нормативните изисквания за ПБ.
 
   За издаване на протоколи по точка 3 - Протоколите се издават от органите за ПБЗН, извършващи проверката и съдържат заключение за пожарообезопасеността на земеделската техника за допускане/недопускане до участие в жътвената кампания.
 
   За издаване на удостоверение по точка 4 - В случаите, при които не е образувано разследване, на юридически и физически лица се издават удостоверения, съдържащи основни данни за произшествието. При образувано досъдебно производство, удостоверението се издава по реда на чл. 133, ал. 1 от НПК.
 
 
   Процедурата по издаване на удостоверителните документи за пожарна безопасност се извършва по реда на АПК.
 

Наименование на   административна услуга

Законово   основание

Срок за   извършване

Бланка за   заявление (искане)

Начин на   подаване на документа

Форма за   предоставяне на административната услуга

Такса за   административната услуга

1.

Издаване на   СЕРТИФИКАТ за съответствие на обект с изискванията за пожарна безопасност

чл.125, ал.1,   т.10 от ЗМВР

Съгласно   чл.57 от АПК

 Бланка

На място

Писмена

Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството   на вътрешните работи по Закона за държавните такси 

2. 

Издаване на   СТАНОВИЩЕ за съответствие на инвестиционните проекти с правилата и нормите за   пожарна безопасност

чл. 125, ал.1,   т.9 от ЗМВР, във връзка с чл.143 от ЗУТ 

Съгласно чл.57   от АПК

 Бланка

На място

Писмена

Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството   на вътрешните работи по Закона за държавните такси 

3.

Издаване   на РАЗРЕШЕНИЯ на търговци за извършване на дейности по осигуряване на   пожарната безопасност на обекти и/или поддържане и обслужване на уреди,   системи и съоръжения, свързани с пожарната безопасност

чл. 129, ал. 1   от ЗМВР

Съгласно чл. 130, ал. 4 от ЗМВР

 Бланка

На място

Писмена

Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството   на вътрешните работи по Закона за държавните такси 

4.

Издаване на дубликат на издадени документи от органите   за ПБЗН

 

Съгласно чл.57   от АПК

 Бланка

На място

Писмена

Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството   на вътрешните работи по Закона за държавните такси 

Удостоверения издавани от Районните служби за ПБЗН.

№ 

Наименование на   административна услуга

Законово  основание

Срок за   извършване

Бланка за  заявление (искане)

Начин на   подаване на документа

Форма за   предоставяне на административната услуга

Такса за   административната услуга

1.

Издаване на   СТАНОВИЩЕ (РАЗРЕШИТЕЛНО) за съответствие с изискванията на   правилата и нормите за пожарна безопасност

чл. 125, ал.1,  т. 10 от ЗМВР

Съгласно чл.57   от АПК

 Бланка

На място

Писмена

Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството   на вътрешните работи по Закона за държавните такси 

               

2.

Издаване на   удостоверителни документи за възникнали произшествия и други и за   предоставяне на информация за извършваната дейност

 

Съгласно   чл.57 от АПК

 Бланка

На място

Писмена

Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството   на вътрешните работи по Закона за държавните такси

3.

Издаване на дубликат на издадени документи от органите   за ПБЗН

 

Съгласно чл.57   от АПК

 Бланка

На място

Писмена

Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството   на вътрешните работи по Закона за държавните такси 

4.

Издаване на   СЕРТИФИКАТ за съответствие на обект с изискванията за пожарна безопасност

чл.125, ал.1,   т.10 от ЗМВР

Съгласно   чл.57 от АПК

 Бланка

На място

Писмена

Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството   на вътрешните работи по Закона за държавните такси 

5.

Издаване на   СТАНОВИЩЕ за съответствие на инвестиционните проекти с правилата и нормите за   пожарна безопасност

чл. 125, ал.1,   т.9 от ЗМВР, във връзка с чл.143 от ЗУТ 

Съгласно чл.57   от АПК

Бланка

На място

Писмена

Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството   на вътрешните работи по Закона за държавните такси