ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Публикуването на заявка в сайта www.pojarna-kn.com не изисква регистрация. Публикуването на заявка е БЕЗПЛАТНО, освен ако не желаете да се възползувате от платените опции на сайта.

Попълването от страна на потребителите на лични и фирмени данни е доброволно. Публикуваната доброволно информация ще бъде достъпна за всички потребители и посетители на сайта, с оглед нормалното функциониране на услугите.

Правилата за Ползване и Публикуване дават информация и съдържат правилата за ползване и правилата за публикуване на заявки в сайта. Всеки един потребител е обвързан от настоящите правила за цялото време на ползване на сайта, от първоначалното влизане до напускането му. Услугите се предлагат при условие, че потребителят приема без възражения правилата описани в този документ.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Като условие за ползване на услугите, Потребителите се задължават да не ползват предоставените услуги за каквато и да е дейност, забранена от закона. Правата и Задълженията на потребителите включват, но не се ограничават до:

1. Да публикуват заявки САМО на български език, написани с букви на кирилица. Изключение от това правило се допуска единствено за имена на фирми, имена и абревиатури на продукти, имена на материали и суровини, за търговски марки, имейл адреси и интернет адреси.

2. Да публикуват заявки САМО в тематиката на категориите и подкатегориите на сайта.

3. Да не публикуват заявки съдържащи в заглавието си уеб адреси, телефонни номера и друго неподходящо съдържание.

4. Да се стремят да избират най-точно отговарящите Категория и Подкатегория.

5. Да не публикуват една и съща заявка по няколко пъти.

6. Да не публикуват заявки с импулсни телефони. Всички останали заявки с импулсни телефони ще бъдат изтривани, а при системни нарушения, авторите им ще бъдат банвани по IP адрес

7. Да докладват и сигнализират за забелязани нарушения.

8. Да търсят помощ и съдействие от екипа на сайта при възникнали технически въпроси и неизправности.

9. Да търсят помощ и съдействие от екипа на сайта при възникнали технически въпроси и неизправности.

10. Абсолютно се забранява публикуването на заявки, рекламиращи печалби чрез кликане по реклами, от референти, dropshipping, четене/пращане на Имейли, СПАМ и други полулегални Интернет дейности. Такива заявки ще бъдат незабавно изтривани и авторите им банвани по IP адрес, освен ако заявката не е ВИП заявка !

Потребителите на сайта www.pojarna-kn.com носят цялата отговорност за съдържанието, достоверността и актуалността на публикуваната и обменяна от тях информация, както и за всички свои действия на страниците на www.pojarna-kn.com

Потребителите нямат право да публикуват на страниците на www.pojarna-kn.com порнографски материали, снимки, текстове или други материали, чужди обекти на авторско право, схеми, знакове и др., обект на чужда интелектуална собственост, призиви за насилствена промяна на гражданския и обществен ред, неправомерно придобита информация и/или такава, която накърнява имуществени или неимуществени права или интереси на трети лица. Потребителите на WWW.www.pojarna-kn.com се задължават да не създават фалшива самоличност с цел да подведат други потребители за идентичността на изпращача или произхода на съобщението.

В случай на несъгласие с политиката на www.pojarna-kn.com, с качеството на предлаганите услуги или с Правилата за Ползване и Публикуване, потребителят може да прекрати във всеки един момент взаимоотношенията си с www.pojarna-kn.com без право на никакви компенсации и обезщетения.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА www.pojarna-kn.com

www.pojarna-kn.com си запазва правото, но не и задължението да премахва и/или променя по всяко време и по своя преценка всеки един материал, генериран от потребител, който по някакъв начин нарушава Правилата за Ползване и Публикуване.

При неспазване на Правилата за Ползване и Публикуване www.pojarna-kn.com може да прекрати достъпа на потребителите до произволна част от услугите на сайта или каквато и да е свързана услуга по всяко време без да посочва причини, със или без предизвестие и по свое усмотрение, дори ако потребителя е заплатил по какъвто и да е начин някаква такса, като в този случай сумата не се възстановява и www.pojarna-kn.com не дължи никакви компенсации и обезщетения.

1. www.pojarna-kn.com не носи отговорност за действията на потребителите му независимо дали те са използвали сайта по позволен или непозволен според Правилата за Ползване и Публикуване начин.

2. www.pojarna-kn.com има право да променя дизайна и да спира, променя, добавя услуги със или без изрично предизвестие.

3. www.pojarna-kn.com не носи отговорност относно услугите и тяхното функциониране, нито има задължение и техническа възможност да проверява всички публикувани заявки и действия на потребителите.

4. www.pojarna-kn.com не носи отговорност за съдържанието на изображения, текстове, видео материали, документи и друга информация, генерирани от потребители на сайта. Не гарантира достоверността и актуалността на информацията генерирана от потребителите, както и не носи отговорност ако публикуваните снимки, текст или други материали нарушават нечии интелектуални, авторски, човешки права или накърняват имуществени или неимуществени права или интереси на потребител и/ или на трети лица. Относно вида и съдържанието на реклами, присъстващи на страниците на www.pojarna-kn.com, както и за правата и собствеността върху запазените търговски марки, които те касаят, отговорност носят единственo рекламодателите.

5. www.pojarna-kn.com не отговаря за вреди, причинени или претърпяни от потребителите при условията на използване или неизползване на предоставяните услуги.

ВРЪЗКИ КЪМ УЕБ САЙТОВЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ

Материалите и изображенията, с които се онагледяват статиите в сайта са предоставени от Fast-Design.net. Използването им в други сайтове е възможно след позоваване на източника.

www.pojarna-kn.com може да съдържа връзки и препратки към сайтове, които са собственост или се оперират от трети страни. Тези връзки и препратки са предоставени само за ваше удобство с оглед на предлаганите услуги. www.pojarna-kn.com няма контрол и не носи отговорност за пригодността, изпълнението, съдържанието, политиките за защита на личната информация или сигурността на тези сайтове. Без да ограничава гореизложеното, www.pojarna-kn.com специално ограничава отговорността си, ако тези сайтове нарушават правата на интелектуална собственост на трети страни. Връзките и препратките към такива сайтове не предполага, че www.pojarna-kn.com одобрява съдържанието или продуктите и услугите, които се предлагат на тях. Ако осъществите връзка с такива сайтове или с този сайт, вие правите това изцяло на свой собствен риск и носите цялата отговорност за последиците от това.